HİZMETLERİMİZ


TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ

THKÜ-TTO HİZMET MODÜLLERİMİZ

 1. Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri Modülü
 2. Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ile Üniversitemizin AR-GE faliyetlerini bölgemizdeki çeşitli kurum ve kuruluşlara tanıtmak, sanayi ve üniversite arasındaki ortak yapıyı geliştirmek ve firmaların sorunlarını üniversitemizdeki araştırmacılara aktararak ortak çözümlerin bulunmasına destek olmak.

  Bu Kapsamdaki faliyetlerimiz;
  • Bölgesel Ar-Ge altyapısının güncel ihtiyaçlar çerçevesinde tespiti ve güncellenmesi
  • Akademisyen ögretim görevlileri ve öğrenciler için sektöre yönelik konferans,seminer,toplantı,çalıştay gibi etkinliklerin düzenlenmesi
  • Mevcut TTO’lara yapılacak ziyaretler ile olası işbirliği alanlarının belirlemesi, ortak projelerin geliştirilmesi
  • Görüşmeler yaparak araştırmacılarımızın çalışma alanlarını,projelerini,yayınlarını ve patentlerini kayıt altına almak

 3. Proje Geliştirme, Yönetme ve İzleme Hizmetleri Modülü
 4. Araştırmacıların, akademisyenlerin ve öğrencilerin destek programlarından yararlandırılması amacıyla proje geliştirme, projelendirme ve yürütme süreçlerine rehberlik edilmesini sağlamaktadır.

  Bu Kapsamdaki faliyetlerimiz;
  • Hibe teklif çağrılarının takibi
  • İlgili çağrıların üniversite bünyesinde duyurulmasının sağlanması
  • Projelendirme, proje yönetimi
  • Proje hazırlaması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi
  • Üniversite bünyesindeki akademisyenlere proje fikirlerini etkin projelere dönüştürmek adına danışmanlık hizmetinin verilmesi

 5. Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Hizmetleri Modülü
 6. AR-GE kuruluşları ile bölgedeki ve ülkedeki kamu kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarının ve girişimci adaylarının içinde yer aldığı teknoloji veya sektör bazlı projeler üretmek, AB Hibe, TÜBİTAK, TTGV, FP7 vb. ulusal ve uluslar arası destek programlarına proje sunulması konusunda danışmanlık hizmeti vermek ve projeler hazırlamak, Üniversitelerin sahip oldukları akademik bilgi birikiminin özel sektör Ar-Ge projelerinde kullanılmasını sağlamaktır.

  Bu Kapsamdaki faliyetlerimiz;
  • Kurum ve Kuruluşlarla görüşmeler yapmak
  • Görüşmeler sonrasında elde edilen bilgiler doğrultusunda üniversite ve sanayi arasında eşleşmeler yapmak ve çalışmaların yürütülmesinde yönlendirici ve destekleyici olmak
  • Ön değerlendirmesi uygun görülen taleplerle ilgili uzman havuzundan uygun akademisyenin bulunması
  • İlgili sanayici ve akademisyenlerin bir araya getirilmesi ile teknik değerlendirmenin yapılması,proje kararı ve kontrat imzalanması
  • Üniversite - sanayi portalının oluşturulması

  • Öğretim Üyelerimiz KÜSİ kapsamındaki dış faaliyetleri için aşağıdaki formu kullanabilirler;


   DIŞ FAALİYET ÖNERİ FORMU


 7. Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri Modülü
 8. Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) kurumsal politikası, buluş yapan ve buluşu patentlenen akademisyenlere uygulanan teşvikler, FMH’ların koruma altına alınması, tescillenmesi ve ticarileştirilmesi, FMH gelirlerinin Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve buluşçular arasındaki paylaşımı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi FMH gelirlerinin Üniversite için nasıl kullanacağına dair çalışmaları kapsamaktadır.

  Bu Kapsamdaki faliyetlerimiz;
  • Üniversite genelinde FSMH’ler ile ilgili bilgilendirme amaçlı raporlar, izlenecek yol, başvuru süreçleri, sıkça karşılaşılan durumlar gibi konularda ilgili çalışmaların yapılması
  • Akademisyenler ile yüz yüze görüşmeler yapılarak Üniversitemizdeki FSHM konusunda farkındalığın artırılması ve süreçler hakkında bilgilendirme yapılması
  • Üniversite genelinde patent günleri etkinlikleri düzenlenmesi
  • FSMH Değerlendirme Kurulunun uygun gördüğü fikirlerin, TTO ile fikir sahibi arasında imzalanacak sözleşme şartları doğrultusunda fikri mülkiyet koruma altına alınması

  • Öğretim Üyelerimiz patent başvuruları için aşağıdaki formu kullanabilirler;


   BULUŞ BİLDİRİM FORMU


 9. Girişimcilik, Şirketleşme ve Kuluçkalama Hizmetleri Modülü
 10. Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından kurulacak firmaların desteklenmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

  Bu Kapsamdaki faliyetlerimiz;
  • Üniversite’de ve Üniversite ile ilişkili paydaşlar arasında girişimcilik kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması, girişimcilikle ilgili yeni programların oluşturulması ile girişimciliğin artırılması, Startup (başlangıç) firmalarının kurulması
  • Girişimcilerin firma kurmasını kolaylaştırıcı hukuki işlemler, iş geliştirme ve pazarlama konularında danışmanlıklar, çekirdek sermayeye ve diğer yatırım imkanlarına erişimi kolaylaştırıcı hizmetler
  • Şirketleşme konusunda TTO tarafından idari ve mali destek , yeni kurulan bu şirketlerin KOSGEB ve Kalkınma Ajanslarından mali destek almaları sağlanması
  • Üniversitemizin stratejik planına uygun olan projelere öncelik verilerek proje yazımı için gerekli çalışmalar başlatması, proje yazım ve hazırlık aşamasında deneyimli akademisyenlerin danışmanlıklarına başvurulması


 11. Uluslararasılaşma ve İş Geliştirme Modülü
 12. Üniversitemiz uluslararasılaşma stratejisine önem vermektedir. Bu stratejiyi geliştirmek, üniversitenin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak, yeni işbirlikleri sağlamak amacı ile oluşturulmuştur.

  Bu Kapsamdaki faliyetlerimiz;
  • Uluslararası eksende ilgili ağ yapılarını takip etmek
  • TTO faaliyetleri ile ilgili olarak tüm uluslararası faaliyet, proje, etkinlik, destek vb. unsurları takip etmek
  • Uluslararası kuluçkalama merkezi ile ilgili faaliyetleri Modül 5 ile ortak yürütmek
  • Çeşitli Kamu Kurumları, STK’lar ve/veya ana tedarikçi büyük sanayi kuruluşları ile ortak laboratuvarlar, araştırma merkezleri kurmak, işletmek vb. gibi inovatif hizmet ve gelir modelleri geliştirmek


MODÜL 1

Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri

Image

MODÜL 2

Proje Geliştirme, Yönetme ve İzleme Hizmetleri

Image

MODÜL 3

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Hizmetleri

Image

MODÜL 4

Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri

Image

MODÜL 5

Girişimcilik, Şirketleşme ve Kuluçkalama Hizmetleri

Image

MODÜL 6

Uluslararasılaşma ve İş Geliştirme

Image